Stanovení cen za dodávku pitné vody platných od 1. 11. 2021

Vážení odběratelé,

počínaje dnem 1. 11. 2021 vstoupí v platnost nové ceny za dodávku pitné vody. Ceny byly stanoveny v souladu s metodickým pokynem na základě porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce. Ceny jsou platné pro dodávky pitné i užitkové vody a platí pro vodovody provozované městysem Dolní Cerekev.

Cena vodného je stanovena na 24,60 Kč/m3 bez DPH, včetně DPH (10 %) pak činí 27,06 Kč/m3.

Stanovené ceny byly schváleny Usnesením zastupitelstva městyse Dolní Cerekev č. ZM–5–2021-3 ze dne 30. 6. 2021.

Daň z přidané hodnoty je stanovena dle zákona o DPH. V případě změny sazby daně budou ceny upraveny tak, aby byly v souladu se zákonem. 

 

Informace vyvěšená na úřední desce je zde: stáhnout dokument

 

Vodné je stanovováno jako podíl plánovaných nákladů a plánovaného množství dodané/vyčištěné vody a stanovuje se vždy na celý kalendářní rok. Do ceny vody se promítají zejména opravy a odpisy vodohospodářského majetku, poplatky za nákup surové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, náklady na elektrickou energii, daň z přidané hodnoty atd. Cena vody se vždy uvádí za 1 m3 a často bývá uvedena jako součet ceny vodného a stočného. Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zveřejňuje městys Dolní Cerekev i Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2020.

 
Vodné vs. stočné
Vodné je platba spotřebitele za odebranou pitnou vodu.
Stočné je platba spotřebitele za odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace.

Porovnání Dolní Cerekve s okolím: Jihlava (a okolní obce zásobených z Hosova) činí vodné 54,20 Kč bez DPH a stočné je 36,68 Kč (to platíme i my). Aktuální vodné v Cejli 30 Kč, v Batelově 31 Kč, v Jezdovicích 34,54 Kč, v Třešti 31 Kč. Naše vodné je už od roku 2005 ale jen 17,60 Kč… 

Zastupitelstvo projednávalo také návrh na pětiletou cestu s navyšováním cca o 7 Kč až na ty "správné" hodnoty, které po nás stát (a kontrolní a dotační orgány) chce. Na čtyřčlennou rodinu to tedy vychází na zdražení o 500-700 Kč za rok.

Nová cena vodného je platná od podzimního odečtu 2021 – tzn. od 1. 11. 2021.