Dotace

PROJEKT: Protipovodňová opatření městysu Dolní Cerekev

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.“

Reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002144

Dotace poskytnutá z Operačního programu životního prostředí 2014-2020

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Celkové způsobilé výdaje: 1 875 538 Kč

Dotace EU: 1 312 877 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory: 562 661 Kč (30 %)

Předmětem podpory jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu.

Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Realizací projektu bude 61 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a městys bude chráněn digitálním povodňovým plánem.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující sujekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Městys Dolní Cerekev

Přímý odkaz na Povodňový plán městyse: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/dolni-cerekev/