Návrh územního plánu Dolní Cerekev

Nový územní plán Dolní Cerekev je dopracován pro další fázi jeho projednávání. Nyní je před námi "Společné jednání o návrhu územního plánu". Toto jednání probíhá za účasti pořizovatele, zástupce obce, zástupců dotčených orgánů a sousedních obcí (bez přímé účasti veřejnosti).

Návrh ÚP je vyvěšen na mapovém portále stavebního úřadu v Jihlavě, k dispozici i na našem webu (níže) a v kanceláři městyse. 

 

1. Výkres základního členění území.pdf [PDF, 1,1 MB]

2. Hlavní výkres.pdf [PDF, 1,4 MB]

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf [PDF, 620 kB]

4. Koordinační výkres.pdf [PDF, 8,1 MB]

4a. Koordinační výkres_výřez Dolní Cerekev.pdf [PDF, 2,8 MB]

4b. Koordinační výkres_výřez Spělov.pdf [PDF, 966 kB]

5. Výkres širších vztahů.pdf [PDF, 525 kB]

6. Výkres předpokládaného záboru půdního fondu.pdf [PDF, 930 kB]

OOP návrh.doc [DOC, 80 kB]

ÚP Dolní Cerekev_textová část.pdf [PDF, 2,8 MB]

 

Pokud nesouhlasíte s navrženým využitím svého pozemku ve vznikajícím územním plánu můžete uplatnit svou námitku či připomínku. Doporučujeme vyplnit náže přiložený formulář a doručit ho osobně na podatelnu Magistrátu města Jihlavy. Formulář je ke stažení zde.